•  
   
 
  • تعیین انواع معاملات بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه ها (تاریخ تصویب ۲۷/۱/۵۱)

   تعیین انواع معاملات بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه ها (تاریخ تصویب ۲۷/۱/۵۱)

   تعیین انواع معاملات بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه ها (تاریخ تصویب ۲۷/۱/۵۱)

   آیین نامه شماره ۲
   شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه مورخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۵۱ تصویب نمود:

   ماده یک – انواع معاملات بیمه که موسسات بیمه کشور مجاز به صدور بیمه نامه برای آن هستند عبارتند از:

   ۱- انواع بیمه های زندگی
   ۲- انواع بیمه های حوادث شخصی
   ۳- بیمه های درمانی
   ۴- بیمه آتش سوزی و خطرات تابعه آن از قبیل انفجار , دزدی, زلزله و سیل و سقوط هواپیما
   ۵- بیمه باربری
   ۶- بیمه وسائط نقلیه آبی و مسئولیت مدنی مربوط به آن
   ۷- بیمه هواپیما و مسئولیت مدنی مربوط به آن
   ۸- بیمه اتومبیل و مسئولیت مدنی مربوط به آن
   ۹- بیمه مسئولیت های مدنی عمومی
   ۱۰- بیمه مسئولیت های حرفه ای
   ۱۱- بیمه های تمام خطر مقاطعه کاری و نصب و مسئولیت مدنی مربوط به آن
   ۱۲- بیمه پول در صندوق و در حین حمل
   ۱۳- بیمه صداقت و امانت کارمندان
   ۱۴- بیمه های مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و صنایع وابسته
   ماده دو – شرائط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی و باربری و بدنه اتومبیل که توسط سندیکای بیمه گران ایران تهیه شده فعلا" مورد تایید شورای عالی بیمه است.
   ماده سه – موسسات بیمه میتوانند بیمه نامه های زندگی و حوادث شخصی و تمام خطر مقاطعه کاری را طبق شرائط عمومی بیمه نامه های مورد عمل فعلی خود صادر نمایند.
   ماده چهار – موسسات بیمه می توانند بیمه نامه های بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری را طبق شرائط عمومی بیمه نامه های متحدالشکل مورد عمل فعلی صادر نمایند.
   ماده پنج – در مورد سایر انواع بیمه موسسات بیمه قبل از صدور بیمه نامه موافقت بیمه مرکزی ایران را در مورد شرائط عمومی بیمه نامه ها جلب خواهند کرد

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان