•  
   
 
  • آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری (مکمل آیین نامه شماره 68)

   آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری (مکمل آیین نامه شماره 68)

   شـورایعـالی بیمـه در اجـرای مـاده 17 قـانون تأسـیس بیمـه مرکـزی ایـران و بیمـه گـری در جلسـه مـورخ 1396/05/29" ،آیـین نامـه بیمـه هـای زنـدگی و مسـتمری (آیـین نامـه شـماره 68 ")را بـه شرح زیر اصلاح و به عنوان آیین نامه شماره 68/3 و مکمل آیین نامه مذکور تصویب نمود:
   تبصره های ذیل ماده 2 آیین نامه به شرح زیر اصلاح و جایگزین شد:
   تبصره 1 -موسسات بیمه مختلط میتوانند پوشش تکمیلی خطرات اضافی را طبق مقررات مربوط، همراه انواع بیمه های زندگی عرضه نمایند.
   تبصره 2 –موسسات بیمه زندگی و مستمری میتوانند تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یا نقص عضو ناشی از حادثه، پرداخت سرمایه و یا معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی دائم (اعم از کلی یا جزئی) به هر علت، پرداخت بخشی از سرمایه فوت در صورت ابتلا به بیماریهای خاص و جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه را به عنوان پوشش تکمیلی انواع بیمه های زندگی و مستمری عرضه نمایند. شرایط اینگونه پوشش های بیمه ای باید حسب مورد منطبق با شرایط عمومی مربوط مصوب شورایعالی بیمه یا شرایط عمومی مورد تایید بیمه مرکزی باشد. موسسات بیمه مذکور مجاز به صدور مستقل پوشش های تکمیلی فوق نیستند. انواع بیماریهای خاص موضوع این تبصره و حداکثر سرمایه برای پوشش مربوط به این بیماریها هر ساله توسط بیمه مرکزی تعیین و ابلاغ میشود.
   تبصره 3 –درصد واگذاری اتکایی اجباری پوششهای تکمیلی موضوع تبصره 2 این ماده در موسسات بیمه زندگی و مستمری تابع مقررات بیمه های زندگی و مستمری است. سایر شرایط این پوششها از قبیل نرخ کارمزد فروش، کارمزد اتکایی اجباری، نحوه مشارکت در منافع بیمه گذاران، حقوق بیمه گذاران نسبت به ذخایر ریاضی، نحوه تنظیم حسابها و نحوه ذخیره گیری آنها تابع بیمه های خطر فوت زمانی است.
   تبصره 4 – موسسات بیمه میتوانند علاوه بر بیمه های مستمری، تعهدات سایر انواع بیمه را هم به صورت مستمری پرداخت نمایند.
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان