•  
   
 
  • مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته های بیمه ای

   مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته های بیمه ای

   شـورایعـالی بیمـه در اجـرای مـاده 17 قـانون تأسـیس بیمـه مرکـزی ایـران و بیمـه گـری و بـه اسـتناد فصـل نهـم قـانون اجـرای سیاسـت هـای کلـی اصـل 44 قـانون اساسـی و سـایر مقـررات مربــوط، در جلســه مــورخ 1396/05/26» مقــررات تعیــین حــق بیمــه انــواع رشــته هــای بیمه ای» را مشتمل بر 10 ماده و 4 تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:
   ماده 1 -مؤسسه بیمه مکلف است حق بیمه انواع رشته های بیمه ای را با رعایـت مقـررات ایـن آیـین نامـه و موازین فنی پیوست تعیین و اعمال نماید.
   تبصره- انواع رشته های بیمه ای که حق بیمه آنها توسط هیئت وزیران، شورایعالی بیمـه و یـا بیمـه مرکزی تعیین شده یا میشود تابع مقررات مربوط خواهد بود.
   ماده 2 -مؤسسه بیمه موظف است ضمن رعایت موازین فنی تعیین حق بیمه موضوع ماده 1 ،نرخ حق بیمه ، جدول تعرفه کوتاه مدت و روز شمار، میزان و موارد تخفیف و یا اضافه نرخ انواع رشته های بیمه ای و هر گونه تغییر در آنها را در کمیته ای متشکل از اکچوئر داخلی، مسـئول فنـی رشـته ذیربـط و معاون فنی تعیین و پس از تایید مدیرعامل (یا قائم مقام وی) به تصویب هیئـت مـدیره برسـاند و همزمان با ابلاغ آن یک نسخه را به همراه گزارش توجیهی مبانی محاسباتی به بیمه مرکزی ارسالنماید.
   ماده 3 -در تعیین نرخ حق بیمه رشته هایی از قبیل بیمه های مهندسی کـه امکـان تعیـین تعرفـه یکسـان وجود ندارد مؤسسه بیمه موظف است بجای تعیین تعرفه، مبانی تعیین نرخ را با توجه به مقـررات این آیین نامه تعیین و همزمان با ابلاغ آن یک نسخه را به بیمه مرکزی ارسال نمایند.
   ماده 4 -در تعیین نرخ حق بیمه رشته های آتشسوزی، باربری، مهندسی و نفت، گاز و پتروشیمی، کشتی و هواپیما، رعایت ماده 6" آیین نامه نحوه واگـذاری بیمـه هـای اتکـایی اجبـاری و میـزان کـارمزد ومشارکت در سود آن" (آیین نامه شماره 76 مصوب شورایعالی بیمه) و اصلاحات بعدی آن الزامـیاست.
   ماده 5 -چنانچه حسب بررسی بیمه مرکزی مشخص شود نرخ حق بیمه، جـدول تعرفـه کوتـاه مـدت و روزشمار، میزان و موارد تخفیف و یا اضافه نرخ هر یک از رشته های بیمه ای بـا ضـوابط مقـرر در ایـنآیین نامه انطباق ندارد، موسسه بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از اعـلام بیمـه مرکزی موارد اعلامی را با رعایت مراحل مقرر در ماده 2 این آیین نامه اصلاح و همزمـان بـا ابـلاغ آن یک نسخه را به بیمه مرکزی ارسال نماید.
   ماده 6 -چنانچه بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده موسسه بیمه ضـریب خسـارت شـش ماهـه در رشته درمان بیشتر از 80 درصد و ضریب خسارت یکساله در سایر رشته های موضـوع ایـن آیـین نامه بیشتر از 75 درصد باشد، موسسه بیمـه موظـف اسـت حـداکثر ظـرف مـدت 30 روز مصـوبه موضوع ماده 2 این آییننامه را در خصوص آن رشته اصلاح و به تایید مدیرعامل (یا قائم مقام وی)و تصویب هیئت مدیره برساند و همزمان با ابلاغ آن یک نسخه را به بیمه مرکزی ارسال نماید.
   تبصره 1 -در رشته های بیمه مهندسی، نفت و گاز، پتروشـیمی، کشـتی و هواپیمـا میـانگین ضـریب خسارت در دوره پنجساله منتهی به سال مورد بررسی ملاک عمل است.
   تبصره 2 -مبنای محاسبه ضریب خسارت موسسه بیمه در هر یـک از رشـته هـای بیمـه ای مقـرراتمندرج در ماده 3 آییننامـه ذخـایر فنـی موسسـات بیمـه (آیـیننامـه شـماره 58)مصـوب شورایعالی بیمه خواهد بود.
   ماده 7 -مؤسسه بیمه موظف است در رشـته هـایی کـه شـرایط عمـومی مصـوب شـورایعـالی بیمـه دارد بیمه نامه های خود را با رعایت آن شرایط صادر نماید.
   تبصره- در رشته های بیمه فاقد شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه، مؤسسه بیمه موظف است شرایط بیمه نامه های خود را حسب مورد بر اساس آیین نامـه هـای مربـوط آن رشـته یـا بـر اساس کلوزهای متعارف بین المللی یا چارچوبی که بیمـه مرکـزی ابـلاغ خواهـد کـرد صـادر نماید.
   ماده 8 -در صورت احراز تخلف مؤسسه بیمه از اجرای مفاد این آیین نامه بیمه مرکزی میتواند متناسب بـا تخلف و تکرار آن حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام دهد:
   1 -اخطار کتبی به مسئول فنی، معاون فنی، مدیر عامل و یا هیئت مدیره مؤسسه بیمه،
   2 -الزام شرکت به استعلام نرخ از بیمه مرکزی قبل از صدور بیمه نامه در یک یا چند رشته بیمه،
   3 -کاهش کارمزد اتکایی اجباری سهم بیمه مرکزی حداکثر تا 90 %مبلغ کارمزد مصوب.
   4 -سلب صلاحیت مسئول فنی، معاون فنی و یا مدیرعامل مؤسسه بیمه،
   5 -تعلیق پروانه فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه با تصویب شورایعالی بیمه،
   6 -لغو پروانه فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمه با تأییـد شـورایعـالی بیمـه و تصـویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ج.ا.ا.ایران
   ماده 9 -بیمه مرکزی هر سال یکبار گزارشی از نتیجه اجرای این آیین نامه توسط هریک از موسسات بیمـه را تهیه و به شورایعالی بیمه ارایه خواهد نمود.
   ماده 10 -این آیین نامه از تاریخ 1397/01/01 لازمالاجرا است و جایگزین آیین نامه های شماره 81( مقـررات تعیین حق بیمه کلیه رشته های بیمه ای) و اصلاحات بعدی آن میشود.

   موازین فنی تعیین نرخهای حق بیمه
   موسسه بیمه موظف است در تعیین حق بیمه کلیه رشتههای بیمه معیارهای عمومی مندرج در بنـد الـف و حسـبمورد معیارهای اختصاصی رشته ذیربط مندرج در سایر بندهای این موازین را رعایت نماید:
   الف ) معیارهای عمومی تعیین نرخ حق بیمه انواع رشته های بیمه:
   1 -بیمه پذیر بودن ریسک.
   2 -شدت و تواتر ریسک.
   3 -توجه به تابع توزیع ریسک و میانگین و واریانس آن.
   4 -سوابق عملیات بیمه ای آن رشته.
   5 -اعمال تخفیف یا اضافه نرخ بر اساس سابقه بیمه گذار.
   6 -در بیمه های اشخاص: عوامل متعارف بازار بیمه از جمله جدول مرگ و میرو نرخ بهره فنی.
   7 -وضعیت ریسک از لحاظ رعایت استانداردهای پیشگیری و ایمنی.
   8 -رعایت حد توانگری شرکت.
   9 -توجه به عوامل تشدید خطر.
   10 -مدت بیمه.
   11 -خطرات اضافی و استثنائات
   12 -فرانشیز
   13 -هزینه های اداری و عملیاتی.
   14 -عدم تبعیض غیرموجه در تعیین نرخ.
   15 -امکان واگذاری اتکایی بویژه در رشته هایی مانند کشتی و هواپیما که کلوزهای استاندارد دارند.
   16 -مقررات بین المللی در رشته هایی که جنبه بین المللی دارد و تابعی از کنوانسیون ها و موافقتنامه های بینالمللی است.
   17 -ارائه بیمه نامه در قالب بیمه های مشترک نباید اصول حاکم بر محاسبه حق بیمه را نقض نماید.
   18 -توجه به اوضاع پیرامون بازار بیمه کشور.
   19 -موازین فنی و اصول آکچوئری رعایت شود و با لحاظ ماهیت رشته های بیمه ای، نرخ حق بیمه به نحـوی تعیین گردد که حق بیمه حداقل معادل مجموع هزینه های خسـارت، هزینـه هـای اداری، بیمـه گـری و کارمزد فروش پس از کسر درآمد سرمایه گذاری باشد.
   ب) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته هواپیما:
   بیمه هواپیما یکی از تخصصی ترین رشته های بیمه ای است که به دلیل تنوع پوشش ها از جمله بدنه، مسـئولیت در قبال مسافران، مسئولیت تولیدکنندگان و ... پیچیدگی خاصی در نرخ گذاری دارد و یکی از رشته هایی اسـت
   که بدلیل جنبه بین المللی، تابع کنوانسیونها و موافقتنامه های بین المللی است و از کلوزهای استاندارد مختلفی در هربخش از پوششهای آن استفاده میشود.
   1 -نوع هواپیما.
   2 -ارزش هواپیما.
   3 -سال ساخت هواپیما.
   4 -تجهیزات ایمنی هواپیما.
   5 -خطرات اضافی و استثنائات.
   6 -تعداد هواپیماهای بیمه شده در ناوگان (یک هواپیما یا تعدادی از یک ناوگان).
   7 -حوزه استفاده (منطقهجغرافیائی).
   8 -سابقه خسارتی در پنج سال گذشته.
   9 -سوابق پروازی، تجربه و سن خلبان.
   10 -مدت پرواز سالانه.
   11 -نوع کاربرد هواپیما (آموزشی، مسافری، باری و ...).
   12 -مبنا و میزان مسئولیت (کنوانسیون ورشو، موافقتنامه مونترال، ...).
   13 -کلوزهای مورد استفاده.
   14 -برنامه های تعمیراتی و رتبه موسساتی که تعمیرات را انجام داده اند.
   15 -علامت ثبتی و کشور سازنده هواپیما.
   16 -مدیریت خطوط هوائی.
   17 -وضعیت و نوع فرودگاههای مورد استفاده و تجهیزات ایمنی آنها.
   پ) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته کشتی:
   با توجه به تنوع کشتی ها از جمله باری و مسافری و محدوده تردد آنها، محاسبه نرخ در بیمه کشتی تابع عوامل مختلفی مانند ویژگیهای فنی کشتی، نوع کاربری و مسئولیت های مختلف صاحبان و شرکتهای کشتیرانی در
   قبال عوامل انسانی و محیط زیست است. این رشـته نیـز ماننـد بیمـه هواپیمـا تـابع کنوانسـیون هـای مختلـف بین المللی و کلوزهای مختلفی است که در این رشته مورد استفاده قرار میگیرد.
   1 -نوع شناور (باری، مسافری و کشتیهای ویژه عملیات خاص).
   2 -موسسه طبقه بندی و تایید کننده سلامت شناور.
   3 -ایمنی و قابلیت دریانوردی.
   4 -سن شناور.
   5 -محدوده تردد.
   6 -سابقه خسارتی.
   7 -تعداد شناورهای بیمه شده (یک کشتی یا تعدادی از یک ناوگان).
   8 -سابقه فعالیت حرفهای مالک شناور.
   9 -مشخصات شرکت سازنده.
   10 -کشور سازنده و پرچم.
   11 -سوابق شغلی خدمه.
   12 -ارزش شناور.
   13 -فرانشیز.
   14 -نوع نیروی محرکه شناور و ماشین آلات.
   15 -امکانات تعمیر شناور.
   16 -کلوزهای مورد استفاده.
   17 -محموله (مواد فاسد شدنی، مواد نفتی، مسافر و ...).
   ت) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته مهندسی:
   در بیمه های مهندسی به دلیل تعدد پوشش و تنوع پروژه ها، احصای عوامل مـوثر در ارزیـابی ریسـک و تعیـین حق بیمه به صورت جامع دشوار است زیرا بسته به نوع پروژه ممکن است عوامل مورد نظر آنقدر متنوع و متکثر باشند که نتوان همه آنها را فهرست نمود. بدلیل همین محدودیت، آنچه در این ضوابط اعلام شده است عوامـل کلی و فراگیر بیمه های مهندسی است. بنابراین توجه به عوامل و پارامترهای ویژه هر نوع پروژه موضوع بیمه که در این ضوابط ذکر نشده نیز مورد تاکید است
   1 -شناسائی ریسکهای هر بخش از پروژه.
   2 -تعیین میزان تعهدات بیمه گر در هر بخش.
   3 -تفکیک پروژه به بخشهای مختلف از جمله سـازه هـای مـوقتی، عملیـات سـاختمانی، ماشـین آلات، دوره نگهداری، آزمایش و راهاندازی و ...
   4 -نحوه پرداخت حق بیمه.
   5 -سابقه فعالیتهای پیمانکار.
   6 -امکانات ایمنی در بخشهای مختلف پروژهها.
   7 -مسئولیت در قبال اشخاص ثالث با در نظر گرفتن محیط پیرامون پروژهها.
   8 -عوامل تشدید خطر در رابطه با وضعیت و محل اجرای پروژهها و ماشین آلات.
   9 -استهلاک و عمر مفید ماشین آلات.
   10 -برآورد زیانهای ناشی از خطای انسانی، نقص فنی و مخاطرات بیرونی.
   11 -خطرات اضافی و استثنائات.
   12 -توجه به خسارتهای غیرمستقیم مانند عدم النفع.
   13 -تجربه خسارتهای سال گذشته و ویژگیهای هر ریسک.
   14 -دوره انتظار در پوشش عدم النفع.
   15 -دامنه خسارتهای تحت پوشش بر اساس نوع پروژهها.
   16 -بررسی کامل خطرات طبیعی و محیطی و وضعیت زمین شناختی محل.
   17 -مدت اجرای پروژه.
   18 -ویژگی های طرح و نوع مصالح ساختمانی.
   19 -درصد پیشرفت پروژه
   20 -شرایط و تمهیدات مربوط به اطمینان از سلامت اجرای پروژه.
   21 -تجهیزات ایمنی و اطفای حریق و امکانات حفاظتی.
   22 -تجربه پرسنل.
   23 -سوابق اجرائی پیمانکار در انجام پروژههای مشابه.
   24 -شرایط مالی بیمه گذار و روشهای تامین مالی پروژه.
   25 -تعداد و نوع شیفت های کاری.
   26 -میزان و نوع مسئولیتهای مجری.
   27 -سازندگان و عرضه کنندگان تجهیزات و لوازم و مصالح.
   28 -سوابق و خسارات قبلی پیمانکار.
   29 -شرایط و کلوزهای پیوست بیمه نامه.
   30 -نوع و سطح تکنولوژی انجام کار.
   ث) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته باربری:
   1 -نوع و دامنه پوشش براساس کلوزهای A و B و C و LOSS TOTAL و پوششهای فراتر از هر کلوز.
   2 -نوع و خصوصیات محموله (شکنندگی، فساد پذیری و ...).
   3 -طریق حمل (زمینی، هوائی و یا دریایی).
   4 -مسافت و مسیر حمل.
   5 -قلمرو جغرافیایی حمل.
   6 -امکانات ایمنی وسیله حمل.
   7 -مقررات بین المللی حاکم بر حمل.
   8 -عوامل غیر قابل پیش بینی از جمله تغییر مسیر حمل.
   9 -خطرات اضافی و استثنائات.
   10 -مبداء و مقصد حمل.
   11 -خسارتهای ناشی از جنگ، اغتشاش و یا تحریم.
   12 -انتقال کالا از یک وسیله حمل به وسیله دیگر (Transshipment)
   13 -دفعات حمل (Partshipmen)
   14 -دوره اعتبار بیمه نامه.
   15 -نحوه پرداخت حق بیمه.
   16 -درج شرط اخذ بارنامه حاوی ارزش دار در رابطه با بیمه نامه های داخلی.
   17 -مشخصات وسیله حمل.
   ج) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته آتشسوزی:
   1 -نوع قرارداد (عادی، تمام خطر، فرست لاس و ...)
   2 -گزارش کارشناس ریسک.
   3 -نوع و امکانات ایمنی مورد بیمه.
   4 -نوع کالاهای مورد بیمه.
   5 -دامنه پوشش.
   6 -درصد و میزان فرانشیز در خطرات اضافی.
   7 -خطرات اضافی و استثنائات.
   8 -سوابق خسارتی در زمینه مورد بیمه، نوع فعالیت و گذشته بیمه گذار.
   9 -طبقه بندی ریسک های پروژه.
   10-محاسبه EML و MPL
   11 -خطرهای تحت پوشش.
   12 -مدت زمان اعتبار بیمهنامه.
   13 -پوشش مسئولیت در قبال اشخاص ثالث.
   14 -استهلاک سازههای مورد بیمه.
   15 -منطقه خطر (میزان ریسک زلزله).
   16 -پراکندگی ریسک.
   چ) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حقبیمه رشته بدنه اتومبیل:
   1 -نوع خودرو (سواری، اتوکار، بارکش، موتورسیکلت یا سایر وسایل نقلیه).
   2 -ظرفیت خودرو بر اساس وزن و یا تعداد سرنشین.
   3 -حجم موتور.
   4 -تعداد سیلندر.
   5 -نوع پلاک (سازمانی، شخصی، عمومی و ...)
   6 -سال ساخت.
   7 -امکانات ایمنی خودرو (ترمزABS و ...).
   8 -محدوده مجاز تردد (درونشهری- برونشهری).
   9 -سوابق خسارتی بیمه گذار.
   10 -وزن وسیله نقلیه.
   11 -نوع کاربری (امدادی، خدماتی، راهسازی، کشاورزی و...).
   12 -خطرات اضافی و استثنائات.
   13 -میزان استهلاک.
   14 -دامنه پوششهای ارائه شده.
   15 -مشخصات بیمهگذار از جمله سن، تحصیلات، جنسیت، شغل و...
   16 -تعداد رانندگان خودرو و میزان استفاده آنها.
   17 -نحوه نگهداری از خودرو (داشتن پارکینگ و...).
   ح) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته حوادث:
   1 -مشخصات بیمه گزار یا بیمهشده از جمله جنسیت، شغل، سن، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل و...
   2 -وضعیت سلامتی بیمه شده.
   3 -نوع بیمه حادثه (گروهی، خانواده و انفرادی)
   4 -تعیین حد تعهد بیمه گر برای خطرات فوت، نقص عضو، از کار افتادگی و هزینه های پزشکی
   5 -تعیین خطرات اصلی تحت پوشش
   6 -تعیین مرجع حل اختلاف.
   7 -طبقه ریسک شغل و یا فعالیت بیمه شده و یا بیمه گزار
   8 -تعیین میزان تعهد بیمه گر در هر حادثه و در مدت اعتبار بیمه نامه.
   9 -میزان غرامت روزانه عمومی و غرامت بستری شدن در بیمارستان.
   10 -دوره اعتبار بیمه نامه.
   11 -حوزه جغرافیایی فعالیت بیمه شده.
   12 -نوع حادثه(حوادث ناشی از کار یا سایر حوادث)
   13 -تعریف دقیق و جامع حادثه
   14 -طبقه بندی عوامل خارجی مسبب حادثه
   15 -مشخص کردن مصادیق دفاع مشروع و نجات اشخاص و اموال در معرض خطر در بیمه نامه.
   16 -منطقه فعالیت و مکان ارائه پوشش
   17 -سوابق خسارتی بیمه گذار و یا بیمه شده
   خ) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ در حق بیمه رشته مسئولیت حرفهای پزشکان:
   1 -مشخصات بیمهگزار یا بیمه شده از جمله جنسیت، شغل، سن، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل و...
   2 -طبقهبندی گروههای پزشکی و پیراپزشکی براساس تخصص و ماهیت فعالیت.
   3 -مبنای احراز مسئولیت بیمه گذار.
   4 -تعیین دقیق حد تعهد بیمه گر( براساس دیه یا توافق بیمه گر و بیمه گذار).
   5 -تعیین مرجع حل اختلاف.
   6 -سوابق خسارتی بیمه گذار و یا بیمه شده
   7 -حوزه جغرافیایی فعالیت بیمهگذار و یا بیمه شده
   8 -نوع بیمه نامه (گروهی یا انفرادی).
   9 -هزینه های دفاع و دادرسی.
   10 -خسارتهای تبعی(غیر مستقیم).
   11 -خطرات اصلی تحت پوشش
   12 -سابقه فعالیت بیمه گذار در رشته تخصصی.
   13 -تعیین حداکثر تعهد بیمهگر در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه.
   14 -تعیین مرجع ذیصلاح تشخیص وتایید میزان صدمات وارده به اشخاص ثالث
   15 -هزینههای پزشکی
   16 -دوره اعتبار بیمهنامه
   17 -تعداد تقریبی اعمال جراحی طی مدت اعتبار بیمه نامه
   د) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان:
   1 -موضوع فعالیت (عمرانی ، ساختمانی و ....)
   2 -محدوده مکانی پروژه
   3 -مدت زمان اجرای پروژه
   4 -تعداد کارکنان فعال در پروژه
   5 -تعداد طبقات پروژه
   6 -سقف تعهدات
   7 -خطرات اصلی و فرعی تحت پوشش
   8 -کلوزهای تحت پوشش
   9 -سابقه فعالیت کارفرما
   10 -سوابق خسارتی کارفرما
   11 -مهارت و سوابق تجربی کارکنان
   12 -متوسط سنی کارکنان
   13 -ساعت کارکارکنان(شبانه یا روزانه)
   14 -پیشرفت فیزیکی پروژه
   15 -استاندارهای پیشگیری و ایمنی پروژه
   16 -مبنای احراز مسئولیت
   17 -شخصیت حقوقی بیمه گذار(حقیقی، حقوقی، دولتی، خصوصی و...)
   ذ ) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی:
   1 -ارزش محموله
   2 -نوع حمل
   3 -نوع کالاهای مورد حمل
   4 -تعداد حمل در دوره اعتبار بیمه نامه
   5 -حوزه جغرافیایی فعالیت بیمه گذار
   6 -سوابق خسارتی و حسن شهرت راننده
   7 -مبداء و مقصد حمل
   8 -میزان مسافت حمل
   9 -مشخصات وسیله حمل
   10 -محموله های خاص
   11 -سابقه فعالیت بیمه ای بیمه گذار
   12 -تعهد بیمه گر در هر حادثه براساس ارزش کالا
   13 -مرجع تشخیص میزان صدمات وارده به کالا
   14 -نحوه کنترل بیمه گذار بر عملیات حمل و نقل
   15 -میزان فعالیتهای تخصصی بیمه گذار از جمله حمل محصولات پتروشیمی و ...
   16 -رعایت استاندارد لازم در تخلیه و بارگیری و سنخیت نوع وسیله نقلیه با نوع کالا
   17 -مشخصات مسیر حمل
   ر ) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته مسـئولیت مـدنی در مقابـل کارکنـان و اشـخاص ثالـث بـرای شناورهای صیادی:
   1 -سابقه فعالیت حرفه ای بیمه گذار
   2 -محدوده مکانی فعالیت
   3 -وضعیت ایمنی شناور
   4 -مشخصات فنی شناور (سال ساخت، نوع ، سن و ....)
   5 -ظرفیت شناور
   6 -تعداد شناورهای تحت پوشش
   7 -مسافت مسیر مورد تردد
   8 -تخصص پرسنل شناور
   9 -شرایط آب و هوایی محل مورد بیمه
   10 -تعیین مرجع احراز مسئولیت
   11 -بانام و بینام بودن کارکنان
   12 -میزان فعالیت شناور
   13 -حوزه جغرافیایی فعالیت (آبهای آزاد یا داخل کشور)
   14 -تعداد نیروی انسانی
   15 -خطرات فعالیت شناور در برابر محیط زیست
   16 -حجم و اندازه صید
   ز ) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته مسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاری:
   1 -حداکثر تعهد بیمه گر برای هر بنگاه
   2 -حداکثر تعهد بیمه در طول مدت قرارداد
   3 -نحوه واگذاری (مناقصهای، توافقی و ...)
   4 -دوره کشف
   5 -میزان واگذاری
   6 -تعداد واگذاریها
   7 -نحوه حل اختلاف
   8 -مبنای احراز مسئولیت
   9 -سوابق اجرایی و تجربه مسئولان و مجریان واگذاری
   10 -هزینههای دفاع و داوری
   11 -دایره و حدود مدعیان بیمه نامه
   12 -نوع فعالیت شرکتهای واگذار شده
   ژ) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته اعتبار داخلی:
   1 -نوع تضمین اخذ شده
   2 -مدت زمان بازپرداخت
   3 -میزان اعتبار دریافتی
   4 -سهم آورده وام گیرنده
   5 -نرخ بهره اعتبار دریافتی
   6 -ردهبندی موسسات مالی(بانکی، لیزینگ، موسسات مالی و اعتباری و ...)
   7 -تعداد بیمه نامه اعتباری
   8 -سهم بیمهگذار در خسارت
   9 -رتبه اعتباری موسسه مالی
   10 -رتبه اعتباری تسهیلات گیرنده
   11 -درجه توانگری موسسه مالی
   12 -سابقه بهرهوری فعالیت اقتصادی وام گیرنده
   13 -شهرت اجتماعی تسهیلات گیرنده
   س) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته اعتبار صادرات کالا:
   1 -دوره اعتبار بیمه نامه
   2 -میزان اعتبار تحت پوشش
   3 -تعداد قراردادهای فروش
   4 -نوع تضامین دریافتی (دولت، بانک مرکزی و ...)
   5 -مدت زمان وصول مطالبات
   6 -اعتبار سنجی خریدار
   7 -میزان مطالبات وصول نشده بیمه گذار
   8 -وضعیت تراز تجاری کشور مبداء و مقصد
   9 -امکان پیگیری قضائی خریداران براساس قوانین کشور مقابل
   10 -سطح و میزان استحکام روابط دو کشور
   11 -میزان امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی کشور مقصد
   12 -درجه اعتبار پشتیبان معامله
   13 -مفاد قرارداد فروش (مواردی ازجمله الزام به رعایت استاندارد کالاهای صادراتی)
   14 -اعتبار سنجی فروشنده از نظر ارائه محصولات استاندارد
   ش) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته وجوه در صندوق:
   1 -سرمایه ثبتی بیمه گذار
   2 -نوع و مشخصات فنی و تعداد گاو صندوق
   3 -جانمایی محل استقرار گاو صندوق
   4 -نوع سازه محل استقرار گاو صندوق و بخصوص دیوارهای جانب آن
   5 -نوع و موقعیت سازههای همجوار
   6 -موقعیت جغرافیایی منطقه
   7 -مخاطرات اقتصادی، تجاری، طبیعی، فنی و سیاسی که فعالیت بیمهگذار و محل اسـتقرار گـاو صـندوق را تهدید میکند
   8 -جایگاه اقتصادی بیمه گذار در صنعت و صنف مربوطه
   9 -سیستم حسابداری و دفاتر مالی و نحوه ثبت و نگهداری آنها
   10 -تعداد افراد شاغل در محل، ساعتکاری، تعداد شیفت کاری و بخصوص نوع و فرایند استخدام افراد
   11 -تعداد نگهبانان مستقر در محل و نحوه گشتزنی آنها و تعداد شیفت کاری آنها
   12 -تعداد و جایگاه حقوقی افرادی که به کلید و رمز گاو صندوق دسترسی دارند
   13 -برآورد نوع و ارزش محتویات گاو صندوق بر پایه آمار و اطلاعات عملکرد سه تا پنج سال گذشته بیمه گذار
   14 -سیستم های ایمنی و تجهیزات جانبی آنها(سیستم دزدگیر، دوربین مداربسته، دستگاه تلفن کننـده، بـرق اضطراری، آژیر و اعلام کننده های ایمنی و ...)
   15 -مسافت و فاصله زمانی تا مرکز انتظامی (کلانتریها، پاسگاه، اداره آگاهی و ...)
   16 -پوششهای بیمهای تامین شده برای محل استقرار گاو صندوق با تاکید بر خطرات بالقوه مرتبط با آن
   17 -سابقه بیمه ای محل مورد بیمه
   18 -سابقه حوادث، بخصوص سرقت در طول سه الی پنج سال گذشته
   19 -مدت بیمهنامه
   20 -خطرات تحت پوشش بیمه نامه
   21 -نوع و میزان تعهدات بیمه گر
   22 -سهم مشارکت بیمه گذار در خسارت
   ص) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته وجوه در راه:
   1 -سرمایه ثبتی بیمه گذار
   2 -موقعیت جغرافیایی منطقه
   3 -فاصله طولی و زمانی بین مبداء و مقصد حمل
   4 -ریسک ترافیکی مسیر حمل
   5 -نوع وسیله حمل
   6 -تعداد محافظین و نگهبانان مستقر در مبداء و مقصد بارگیری و تخلیه وجوه
   7 -تعداد محافظین و نگهبانان همراه وسیله حمل
   8 -نوع تجهیزات ایمنی همراه محافظین(اسلحه،گاز اشک آور و ....)
   9 -میزان احاطه نیروهای انتظامی بر مسیر حمل
   10 -سیستم های کنترلی موجود در مسیر حمل (دوربینهای ترافیکی و .....)
   11 -میزان یکپارچگی و عدم توقف وسیله حمل در طول مسیر
   12 -مخاطرات اجتماعی، تجاری، ترافیکی، طبیعی و سیاسی که در طول مسیر حمل وسـیله حمـل را تهدیـد میکند
   13 -برآورد نوع و ارزش محتویات بستههای حمل شونده در هر سفر و تعداد حملها در هر روز در طول مـدت بیمه نامه بر پایه آمار و اطلاعات سه تا پنج سال گذشته بیمه گذار
   14 -مدت بیمه نامه
   15 -خطرات تحت پوشش بیمه نامه
   16 -نوع و میزان تعهدات بیمه گر
   17 -سهم مشارکت بیمه گذار در خسارت
   ض) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقـوق ورودی عبـور کـالای خـارجی و قرارداد بیمه تعهد حقوق ورودی عبور داخلی کالا:
   1 -نوع کالا
   2 -مالک کالا
   3 -مسیر حرکت و موقعیت جغرافیایی
   4 -نوع ترانزیت
   5 -نوع وسیله حمل
   6 -گمرک مبدا و مقصد
   7 -حجم فعالیت شرکت بیمه
   8 -سطح توانگری و ظرفیت مجاز نگهداری ریسک
   9 -مکانیزم پیشگیری از خسارت
   10 -مکانیزم مدیریت خسارت
   11 -سطح دانش فنی مدیریت فنی مربوطه
   12 -جدیت سازمان راهداری در برخورد با رانندگان متخلف
   13 -جدیت گمرک در برخورد با شرکت متخلف
   14 -همکاری گمرک در مدیریت خسارت شرکت بیمه
   15 -خود مالک بودن راننده کامیون حامل کالای ترانزیتی
   ط) معیارهای عمومی تعیین نرخ حق بیمه رشته نفت، گاز و پتروشیمی:
   1 -موضوع پروژه
   2 -مدت بیمه نامه
   3 -تفکیک زمانی پروژه از نظر مدت ساخت، دوره نگهداری، دوره آزمـایش و راه اندازی(داشـتن برنامـه زمـان
   بندی)
   4 -منطقه جغرافیایی پروژه
   5 -سرمایه بیمه نامه
   6 -تعهد بیمه نامه (تعیین سقف تعهدات بیمه گر در هر بخش)
   7 -شروط بیمه نامه ،کلوزها و حد غرامتهای مربوطه
   8 -سایر پوشش های ارائه شده
   9 -میزان کسورات قابل اعمال در هر بخش
   10 -تفکیک ریسکهای پروژه به بخشهای مختلف از جمله ماشینآلات در حال نصب و در حال بهـره بـرداری
   سازههای موقتی و عملیات ساختمانی
   11 -سابقه فعالیت و صلاحیت فنی پیمانکار در پروژههای مشابه
   12 -تمهیدات و تجهیزات ایمنی مرتبط با نوع و ماهیت ریسک
   13 -میزان استهلاک و عمر مفید ماشین آلات
   14 -شناسایی عوامل تشدید خطر (محل اجرا و عوامل بیرونی پروژه) و اقدامات بیمهگذار در جهـت پیشـگیری به موقع از آنها
   15 -خسارات سنوات گذشته در ارتباط باریسکهای بهره برداری
   16 -درصد پیشرفت پروژه
   17- عوامل عملکرد نحوه H.S.E
   18 -اقدامات و تمهیدات مـورد عمـل بیمـهگـذار بـرای اطمینـان از سـلامت اجـرای پـروژه از لحـاظ رعایـتاستانداردها
   19 -شناسایی خسارتهای زیست محیطی محتمل
   20 -تجهیزات ایمنی اطفای حریق و امکانات حفاظتی
   21 -برآورد زیانهای ناشی از خطای انسانی، نقص فنی و مخاطرات بیرونی
   22 -دامنه خسارتهای تحت پوشش براساس نوع پروژه
   23 -شرایط مالی بیمهگذار و روشهای تامین مالی پروژه
   24 -تعداد و نوع شیفتهای کاری
   25 -کنترل شیفتها طبق استانداردهای تعیین شده
   26 -ساختار سازمانی مصوب پیمانکار
   27 -شناخت مشارکت پیمانکاران فرعی (در این بخش توجه به contractor subها هم میشود)
   28 -محاسبه EML ,MPL جهت برآورد حداکثر میزان خسارت
   29 -سازندگان و عرضه کنندگان ماشین آلات، تجهیزات، لوازم و لایسنسها وگارانتیها و وارانتیها
   30 -گستردگی و پراکندگی ریسک
   31 -برنامه زمانبندی ترسیم خسارت وارده و تدوین صورت وضعیت خسارت در بازه زمانی مشخص
   32 -اهمیت مدیران پروژه به مقوله ایمنی.
   ظ) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته نفت، گاز و پتروشیمی در بخش shore off :
   1 -نظارت بر عملکرد پیمانکار توسط ناظر شخص ثالث (TP ,MWS)
   2 -برنامه ساخت و مونتاژ تجهیزات در یارد پیمانکار
   3 -برنامه دستورالعملهای بارگیری، چیدمان، تجهیزات سنگین بر روی وسیله حمل
   4 -شرایط کیفیت و قابلیت و کالیبراسیون تجهیزات جابجاکننده از قبیل جرثقیلها، شناورها و قایقها
   5 -برنامه زمانبندی حمل و تطابق آن بـا شـرایط آب و هـوایی بـر اسـاس پـیشبینـی سـازمانهـای معتبـر
   هواشناسی
   6 -برنامه مقابله پیمانکار در مواجهه باشرایط بحران
   7 -تطابق اقدامات اجرایی با اصول، موازین و استانداردهای کارفرما
   8 -شناخت و نحوه برخورد و ثبت Miss Nearها( آنچه که به وقوع نمی پیوندد ولی خیلی به وقوع نزدیـک
   است)
   9- وجودquality control) QC plan)
   10 -رعایت استانداردهای بین المللی IMO
   11 -سوابق و تمهیدات ایمنی پروژه از نظر حوادث طبیعی
   12 -تستهای غیر مخرب برروی تجهیزات و ماشینآلات
   13 -استانداردهای اورهال (Haul over )تجهیزات و ماشینآلات براساس دستورالعملهای کارخانه سازنده
   14 -نگهداری سازه توسط پیمانکار پس از انجام نصب و تکمیل کار در دریا قبل از تحویل به کارفرما/ بهرهبردار
   ع) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حقبیمه رشته نفت، گاز و پتروشیمی در بخش shore on :
   1 -دارا بودن مجوز انجام کارهای سرد (permit work cold)و گرم (permit work Hot)
   2 -وجود آموزشهای تخصصی ایمنی اشخاص درگیر در حین پروژه
   3 -شناخت و نحوه برخورد و ثبت Miss Nearها (آنچه که به وقوع نمیپیوندد ولی خیلی به وقـوع نزدیـک
   است)
   4 -کالیبراسیون تجهیزات و ماشینآلات
   5 -استانداردهای اورهال (Haul over )تجهیزات و ماشینآلات براساس دستورالعملهای کارخانه سازنده
   6 -روشهای اجرایی ساخت یا بهره برداری
   7 -تمهیدات لازم جهت مواجهه با تغییرات جوی (وقوع طوفان و نزولات آسمانی ) و دارا بـودن ماشـین آلات، پمپهای لازم جهت تخلیه و یا برگشت آب
   8 -سوابق و تمهیدات ایمنی پروژه از نظر حوادث طبیعی
   9 -آنالیز ریسک تجهیزات سنگین وزن (نحوه تخلیـه، بـارگیری، حمـل و تخلیـه در سـایت، زمـان جابجـایی تجهیزات و نصب آن در ارتفاعات)
   10 -ایمنی انجام کار در ارتفاعات و ایجاد داربست ها
   11 -برنامه انجام گودبرداریها و نحوه پایداری در دیوارههای گود
   12 -برنامه اجرای فونداسیون مربوط به تجهیزات سنگین و مهم
   13 -برنامه نصب تجهیزات سنگین و مهم
   14 -وجود مانورهای تمرین جهت مواجهه با حادثه
   15 -برنامه مقابله پیمانکار در مواجهه با شرایط بحران
   غ) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته مازاد مالی خسارت وارد شده به شـخص ثالـث در اثـر حـوادث ناشی از وسیله نقلیه:
   1 -نوع وسیله نقلیه
   2 -کاربری
   3 -قدرت موتور
   4 -ظرفیت
   5 -میزان تعهد
   6 -سال ساخت
   7 -وضعیت ایمنی
   8 -ضریب خسارت نوع خودرو
   9 -سوابق رانندگی و بیمهای دارنده
   ف) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته درمان گروهی:
   1 -خطرات تحت پوشش
   2 -میزان تعهدات
   3 -تعداد بیمه شدگان
   4 -پراکندگی جغرافیایی بیمه شدگان
   5 -میانگین سنی بیمه شدگان
   6 -تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در منطقه تمرکز بیمه شدگان
   7 -نوع فعالیت بیمه گذار
   8 -سوابق و رفتارهای بیمه گذار و بیمه شدگان
   ق) معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق بیمه رشته درمان خانواده:
   1 -گروه سنی
   2 -وضعیت سلامت
   3 -سابقه بیمه ای
   4 -شغل و نوع فعالیت
   5 -خطرات تحت پوشش
   6 -میزان تعهدات
   7 -تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در منطقه تمرکز بیمه شدگان
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان