•  
   
 
  • خلاصه ای از نحوه مدیریت ریسک

   در شرکت بیمه سرمد دپارتمان مدیریت ریسک زیر نظر مدیرعامل با شرح وظایف مطابق بند 2-7 فصل دوم " دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیته های موضوع ماده (11) آیین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه " مشغول فعالیت می باشد. لازم به ذکر است جلسات کمیته مدیریت ریسک نیز با ریاست رییس هیات مدیره به منظور نظارت بر نحوه شناسایی کمی و کیفی و تجزیه و تحلیل ریسک های با اهمیت شرکت ، اعلام نظر در خصوص کفایت ذخایر فنی ، کفایت میزان پوشش ها و نوع قراردادهای اتکایی و صلاحیت بیمه گران اتکایی و نصاب های سرمایه گذاری ، نظارات بر کارایی و اثربخشی سیستم مدیریت ریسک و ارائه پیشنهادهای رفع نقاط ضعف آن به هیئت مدیره و ... به صورت منظم تشکیل می گردد.
   شرکت بیمه سرمد قرارداد های بیمه ای در انواع رشته های بیمه عمر و سرمایه گذاری ، عمر زمانی و مانده بدهکار ، آتش سوزی ، باربری، حوادث، خودرو، درمان ، کشتی ، هواپیما ، مهندسی، پول ، نفت و انرژی ، مسئولیت و اعتبار صادر می نماید . ریسک های بیمه گری از طریق در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر بر ریسک و قیمت گذاری صحیح ، تدوین دستورالعمل های صدور و خسارت برای کلیه رشته های بیمه ای و ابلاغ به کلیه شعب، بروز رسانی دستورالعمل های فوق ، تدوین آیین نامه حدود اختیارات و ابلاغ به شعب، سیاست های اتکایی، پذیرش ریسک متناسب با سرمایه موجود و نگهداری ذخایر فنی کافی برای رشته های بیمه ای و ... مدیریت می شود.
   رعایت دستورالعمل ها و رویه های فوق به طور منظم پایش می گردد و تغییرات و تحولات موجود در بازارهای بیمه ای نیز به طور مداوم دنبال می گردند تا در صورت لزوم دستورالعمل ها و رویه های صدور و خسارت به نحو مقتضی مورد بازبینی و تغییر قرار گیرند.
   همچنین جهت کنترل خسارت ،تا جایی که امکان پذیر باشد از همه رشته های بیمه ای کسب کار در همه مناطق جغرافیایی بیمه نامه صادر می شود.
   یکی از عوامل مهم در خصوص مدیریت ریسک بیمه گری نرخ گذاری صحیح محصولات بیمه ای می باشد . درنرخ گذاری محصولات بیمه ای با در نظر گرفتن معیارهای عمومی تعیین نرخ حق بیمه ( بیمه پذیر بودن ریسک ، شدت و تواتر ، توجه به تابع توزیع ریسک و ... ) ، عوامل موثر بر ریسک ، در نظر گرفتن ضریب خسارت رشته بیمه ای ، با بهره گرفتن از ایین نامه ها و مصوبات شورای عالی بیمه و همچنین نرخنامه مشورتی نرخ ها تدوین و پس از تایید بیمه مرکزی تعرفه ها اجرایی می گردد.
   از دیگر عوامل مهم در خصوص مدیریت ریسک بیمه گری محاسبه و نگهداری کافی ذخایر فنی می باشد. در مورد بیمه های عمر ، در محاسبات ارسالی برای بیمه مرکزی نحوه محاسبه ذخیره ریاضی نیز آمده است و در نهایت محاسبه ذخیره ریاضی بر اساس تاییدیه بیمه مرکزی انجام می پذیرد و همچنین نحوه محاسبه ذخیره مشارکت در منافع بیمه های زندگی بر اساس ماده 12 فصل چهارم آیین نامه شماره 68 " آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری " می باشد که پس از تایید نهاد ناظر ذخیره سود مشارکت در منافع بین بیمه گذاران بیمه های زندگی تقسیم می شود.درسایر رشته ها ذخایر فنی براساس مصوبات شورای عالی بیمه " آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه " محاسبه می شود . در سال 1397 میزان نگهداری ذخایر فنی بر اساس " دستورالعمل روش برآورد و کنترل کفایت ذخایر فنی " ارسالی از سوی بیمه مرکزی و بر اساس روش مبتنی بر نسبت خسارت محاسبه و در صورت های مالی اعمال شده است و همچنین در کمیته مدیریت ریسک کفایت ذخایر فنی مورد بررسی قرار گرفت.
   به عنوان بخشی از فرایند بیمه گری ، تدبیر کنترلی بعدی جهت مدیریت و کنترل ریسک بیمه گری ، انتقال ریسک به اشخاص ثالث از طریق قرارداد اتکایی است. بیمه گران اتکایی طرف قرارداد شرکت ، مجموعه ای از بیمه گران اتکایی معتبر و مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا.ا می باشند و شرکت به هیچ عنوان به یک بیمه گر اتکایی واحد و یا یک قرارداد اتکایی واحد وابسته نیست.به منظور کنترل ریسک مترتب بر قراردادهای اتکایی ،مجوز فعالیت و توانگری بیمه گران اتکایی طرف قرارداد به طور منظم مورد بررسی قرار می گیرد .همچنین لیست بیمه گران اتکایی طرف قرارداد و وضعیت مالی آنها به صورت سالانه و پیش از انعقاد نهایی قراردادهای اتکایی توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی می گردد.شرکت همچنین دارای یک قرارداد اتکایی غیرنسبی تحت عنوان قرارداد مازاد خسارت حوادث فاجعه آمیز است که بخشی از خسارات ناشی از حوادث طبیعی را که بیش از حد فرانشیز از قبل توافق شده ای می باشد ، به ازای تجمیع خسارات ناشی از حادثه فاجعه آمیز تحت پوشش قرار می دهد. در مواردی نیز که اندازه ریسکها بیشتر از حد قراردادهای فوق بوده و یا از شمول قراردادها استثنا گردیده اند ، واگذاری ریسک به صورت موردی و انفرادی انجام می شود.
   جهت مدیریت ریسک ارزی، شرکت تعهدات بیمه ای خود را تا حد بسیار زیادی توسط وجوه ارزی مربوط به ارز صدور بیمه نامه پشتیبانی می کند.شرکت دارای سپرده ها و سرمایه گذاریهای است که به ارزهای دلار ،یورو ، یوان و درهم است.
   جهت مدیریت ریسک نقدینگی شرکت ، سرمایه گذاری مطابق با مصوبات شورای عالی بیمه آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه و زیر نظر کمیته سرمایه گذاری ( با توجه به مدنظر قراردادن سرمایه گذاری ها از لحاظ امنیت سرمایه گذاری ، نقدشوندگی و تنوع سرمایه گذاری ) انجام می دهد که همیشه نقدینگی کافی جهت ایفای تعهدات داشته باشد . علاوه بر این شرکت همیشه مقدار کافی وجه نقد یا دارایی با نقد شوندگی بالا و متناسب با نیاز نقدینگی جهت ایفای تعهدات نگهداری می کند.
   جهت مدیریت ریسک اعتباری شرکت واحد کنترل و حسابرسی داخلی را ایجاد کرده است که مدیر واحد مربوطه به عنوان دبیر کمیته وصول مطالبات جهت پیگیری وصول مطالبات منصوب شده اند و همچنین شرکت جهت کنترل ریسک اعتباری بیمه گران اتکایی قراردادهای بیمه اتکایی خود را با شرکت های معتبر و مورد تایید بیمه مرکزی منعقد می کند که این شرکت ها نیز قادر به ایفای تعهدات در صورت بروز خسارت می باشند. در شرکت بیمه سرمد معاونین و مدیران به عنوان رابطین ریسک جهت شناسایی ، بازنگری ،کنترل ریسک و شناسایی کاستی های کنترل فعلی و به روز رسانی اطلاعات ریسک تعیین گردیده اند. شایان ذکر می باشد توانگری مالی شرکت بیمه سرمد تاکنون در سطح یک بوده است .
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان