•  
   
 
  • ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

   اﻋﻀﺎء :

   • جناب آقای دکتر مجتبی کاتب، رئیس کمیته
   • سرکار خانم مرجان امیرانی، دبیر کمیته
   • جناب آقای مفید امینی
   • جناب آقای فرزین کریمی


   وﻇﺎﯾﻒ:

   • ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری، راﻫﺒﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺟﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ
   • ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪاوم جهت ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺻﺪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ
   • ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه آﺧﺮﯾﻦ روش ﻫﺎ و رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻟﮕﻮﮔﯿﺮی و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی، ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ
   • ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ رﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع رﯾﺴﮏ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، ﺑﯿﻤﻪ ای،
   • ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﺑﺎزار، ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ، اﻋﺘﺒﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ/ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﻤﯽ ﺳﺎزی، رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی رﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ
   • ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و اﻗﺪام ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی، ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی و ﺣﻤﺎﯾﺖ
   • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد (ICT) ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
   • ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری، راﻫﺒﺮی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ
   • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ISO 31000


   ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

   • اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺟﺮا و اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ، ﮔﺰارش و ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
   • ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی، آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ
   • ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺳﻨﺠﺶ، ﭘﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏ و ﺗﺮوﯾﺞ آن در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن
   • ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮای اﯾﺠﺎد درک روﺷﻦ و ﺑﺮوز ﻧﻤﻮدن داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ رﯾﺴﮏ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن
   • ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ


   ﮔﺰارش دﻫﯽ

   • ﺑﺮرﺳﯽ، ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزی و ﮔﺰارش دﻫﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﻮاع رﯾﺴﮏ در ﺳﺎزﻣﺎن
   • ﺗﺪوﯾﻦ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﺗﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ
   • ﺗﺪوﯾﻦ و اراﺋﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰارشﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان