•  
   
 
  • شورای تبلیغات

   اعضا:

   • جناب آقای دکتر کاظمی دینان،رئیس شورای تبلیغات
   • جناب آقای رامتین حامی فرد، دبیر شورای تبلیغات
   • جناب آقای احمدرضا رضائی تهرانی
   • جناب آقای حسین نظریان
   • جناب آقای بهراد گروه ای
   • جناب آقای صادق عرب لو
   • جناب آقای شهاب طباطبائی
   • جناب آقای امیر لعلی

   وظایف:

   • تهیه برنامه اطلاع رسانی و تبلیغات شرکت در هر سال بنا به اهداف و برنامه های شرکت های در بازاریابی وفروش و سایر بخش های مربوط
   • اظهارنظر و نهایی سازی سرفصل های برنامه تبلیغاتی و روابط عمومی پیشنهادی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات در هر سال
   • اظهارنظر و نهایی سازی بودجه پیشنهادی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات هر سال تا پایان بهمن ماه سال قبل
   • تعیین حدود اختیارات مدیر برای اجرای برنامه های روابط عمومی و تبلیغات در هر سر فصل
   • نظارت بر اجرای برنامه های روابط عمومی و تبلیغات
   • بررسی و اظهار نظر پیشنهادات مدیریت روابط عمومی و تبلیغات در موارد خاص، خارج از حدود اختیارات مدیر
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان