•  
   
 
  • کمیته تطبیق مقررات

   اعضا:

   1. جناب آقای محمد حسینی کنارویی، رئیس کمیته
   2. جناب آقای مهدی مهدوی، دبیر کمیته
   3. جناب آقای وحید اقبالی، عضو کمیته
   4. جناب آقای حامد عابدینی، عضو کمیته
   5. جناب آقای حمیدرضا منصوری،عضوکمیته
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان