•  
   
 
  • معاونت فنی بیمه های غیرزندگی
   مجید حبیبی

   مجید حبیبی


   تلفن: 43954222
  • مدیران
   مرجان امیرانی

   مرجان امیرانی

   مدیر بیمه های اتکائی و بین الملل
   تلفن: 43954200
   پست الکترونیک: reinsurance@sarmadins.ir

   حسین قربانی

   حسین قربانی

   مدیر بیمه های آتش سوزی، باربری و خاص
   تلفن: 43954176
   پست الکترونیک:property@sarmadins.ir

   الهام جلوی

   الهام جلوی

   مدیر بیمه های مسئولیت
   تلفن: 43954190
   پست الکترونیک: liability@sarmadins.ir

   حسن پورحسینی

   حسن پورحسینی

   مدیریت بیمه های اتومبیل
   تلفن: 43954222
   پست الکترونیک: auto@sarmadins.ir

   علی آفرین

   علی آفرین

   سرپرست مدیریت بیمه های اشخاص
   تلفن: 43954222
   پست الکترونیک: health@sarmadins.ir

   ناهید شاکری

   ناهید شاکری

   سرپرست مدیریت بیمه های مهندسی و انرژی
   تلفن:
   پست الکترونیک:

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان