•  
   
 
  • بیمه حوادث گروهی

   معرفی بیمه نامه

   بیمه حوادث گروهی

   انواع بیمه حوادث گروهی:

   • بیمه حوادث کارکنان دولت: این نوع بیمه کارکنان دولت در مقابل حوادث 24ساعته شغلی و غیر شغلی برای مدت یک سال بیمه می‌شوند.
   • بیمه حوادث دانش آموزی: در این نوع قرارداد دانش‌آموزان بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بین شرکت بیمه و سازمان آموزش و پرورش تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند.
   • بیمه حوادث دانشجویی : در این نوع قرارداد دانشجویان بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بین شرکت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند.
   • بیمه حوادث مهدهای کودک : در این نوع قرارداد کودکان مهد کودک‌ها بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بین شرکت بیمه و سازمان آموزش و پرورش و یا سازمان بهزیستی تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند
   • بیمه حوادث خانواده : در این بیمه‌ سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در داخل و خارج از کشور بیمه می‌نماید.
   • بیمه حوادث نوروزی: در این بیمه‌سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌ روز در مدت تعطیلات نوروزی در داخل و خارج از کشور بیمه می‌نماید.

   اهداف و مزایا

   بیمه حوادث قراردادی است که بیمه گرمتعهد می گردد در صورت دریافت حق بیمه، غرامت فوت و صدمات بدنی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه نامه که به دو صورت انفرادی و گروهی قابل ارائه می باشد را تامین نماید.

   بازار هدف

   این بیمه نامه کارکنان بیمه گذار را با شرایط زیر تحت پوشش بیمه حادثه قرار میدهد:
   • کارکنان تا سن 75 سالگی بیمه میشوند.
   • سرمایه هزینه پزشکی معادل 10درصد سرمایه فوت منظور میشود.
   • سرمایه بیمه می تواند به صورت مبلغی ثابت و یاضریبی از حقوق ماهانه بیمه شده تعیین گردد.
   • حداقل تعداد بیمه شده در بیمه نامه حوادث گروهی 10 نفر میباشد.

   کاتالوگ و فایلهای پیوست

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان