•  
   
 
  •  
  • فهرست مطالب
   مهدی مهدوی

   مهدی مهدوی

   مدیرعامل و دبیر هیات مدیره

   شورای عالی مدیران

   شورای عالی مدیران

   شورای بازاریابی

   شورای بازاریابی

   زمان تشکیل جلسات:

   مجید حبیبی

   مجید حبیبی

   سرپرست معاونت فنی بیمه های غیرزندگی

   دندانپزشکی

   دندانپزشکی

   مجتبی کاتب

   مجتبی کاتب

   رییس هیات مدیره

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان