•  
   
 
  • طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
  • آیین نامه / قوانین و مقررات
  • فهرست آیین نامه / قوانین و مقررات
   (آیین نامه شماره 8/6)
   (آیین نامه شماره 8/7)
   (آیین نامه شماره ۸/۸)
   (آیین نامه شماره 8/9)
   (آیین نامه شماره ۱۰/۸)
   آیین نامه شماره ۱۱-۸
   شورای عالی بیمه در اجرای بند۳ و ۴ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری , مقررات مشروحه زیر را در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۱ تصویب نمود:
   شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را که مشتمل بر ۱۴ ماده است در جلسه مورخ ۲۰/۶/۱۳۵۲ تصویب نمود:
   (آیین نامه شماره ۱/۸)
   (آیین نامه شماره ۲/۸)
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان