•  
   
 
  • طبقه بندی آیین نامه / قوانین و مقررات
  • آیین نامه / قوانین و مقررات
  • فهرست آیین نامه / قوانین و مقررات
   بخش اول
   قسمت اول - تشکیل و موضوع
   قسمت دوم - وظایف و اختیارات
   قسمت سوم - ارکان بیمه مرکزی ایران
   قسمت چهارم - مقررات مختلف


   بخش دوم - بیمه گری
   قسمت اول - مؤسسات بیمه
   فصل دوم- صدور پروانه
   فصل سوم- ابطال پروانه
   فصل چهارم- مقررات مربوط به موسسات بیمه خارجی
   قسمت دوم - مؤسسات بیمه
   قسمت سوم - انتقال عملیات و ادغام


پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان