•  
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • نمایندگان بیمه عمر
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   1هادی غفاری کشکیآذربایجان شرقی / آذرشهرکد مرکز: 6725مسئول مرکز: هادی غفاری کشکیتلفن: 34226655 - 041تلفن همراه: 09143051081نمابر: 04134226655پست الکترونیک: Agt6725@sarmadins.irفعالهادی غفاری کشکی
   2حامد علیجانی کلجاهیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6045مسئول مرکز: حامد علیجانی کلجاهیتلفن: 34764075 - 041تلفن همراه: 09145030682پست الکترونیک: agt6045@sarmadins.irغیر فعالحامد علیجانی کلجاهی
   3زهرا هوراند قدیمآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6048مسئول مرکز: زهرا هوراند قدیمتلفن: 36693787 - 041تلفن همراه: 09143170703پست الکترونیک: agt6048@sarmadins.irفعالزهرا هوراند قدیم
   4پریسا شاکری سرایآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6055مسئول مرکز: پریسا شاکری سرایتلفن: 36589592 - 041تلفن همراه: 09143033681پست الکترونیک: agt6055@sarmadins.irفعالپریسا شاکری سرای
   5سمیه باقریآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6064مسئول مرکز: سمیه باقریتلفن: 34450070 - 041تلفن همراه: 09148616818پست الکترونیک: agt6064@sarmadins.irفعالسمیه باقری
   6سودا عزیزیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6312مسئول مرکز: سودا عزیزیتلفن: 34409757تلفن همراه: 09378880764پست الکترونیک: agt6312@sarmadins.irغیر فعالسودا عزیزی
   7فرزانه عباسیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6313مسئول مرکز: فرزانه عباسیتلفن: 36570780تلفن همراه: 09146227456پست الکترونیک: agt6313@sarmadins.irفعالفرزانه عباسی
   8مهدی صبری فتح آبادیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6258مسئول مرکز: مهدی صبری فتح آبادیتلفن: 33846446 - 041تلفن همراه: 09141044032پست الکترونیک: agt6258@sarmadins.irفعالمهدی صبری فتح آبادی
   9یعقوب عزیزی بارنجیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6257مسئول مرکز: یعقوب عزیزی بارنجیتلفن: 33242422 - 041تلفن همراه: 09143129549پست الکترونیک: agt6257@sarmadins.irغیر فعالیعقوب عزیزی بارنجی
   10پریسا فرشیدی ورآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6229مسئول مرکز: پریسا فرشیدی ورتلفن: 33281856 - 041تلفن همراه: 09148910926پست الکترونیک: agt6229@sarmadins.irغیر فعالپریسا فرشیدی ور
   11رامین میرزائیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6183مسئول مرکز: رامین میرزائیتلفن: 24133372 - 082تلفن همراه: 09144119864پست الکترونیک: agt6183@sarmadins.irفعالرامین میرزائی
   12سودا عباسپور مرزوقیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6343مسئول مرکز: سودا عباسپور مرزوقیتلفن: 33347282 - 041تلفن همراه: 09369315695پست الکترونیک: agt6343@sarmadins.irفعالسودا عباسپور مرزوقی
   13اعظم پروانه کرجانآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6554مسئول مرکز: اعظم پروانه کرجانتلفن: 33366370 - 041تلفن همراه: 09144053522پست الکترونیک: agt6554@sarmadins.irفعالاعظم پروانه کرجان
   14لیلی خدادوست قراملکیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6574مسئول مرکز: لیلی خدادوست قراملکیتلفن: 32898350 - 041تلفن همراه: 09149577659پست الکترونیک: agt6574@sarmadins.irفعاللیلی خدادوست قراملکی
   15علیرضا امیری زنگبارآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6614مسئول مرکز: علیرضا امیری زنگبارتلفن: 33273701 - 041تلفن همراه: 09144321573نمابر: 04133273701پست الکترونیک: agt6614@sarmadins.irفعالعلیرضا امیری زنگبار
   16جعفر افخمیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6682مسئول مرکز: جعفر افخمیتلفن: 34796662 - 041تلفن همراه: 09141015937پست الکترونیک: Agt6682@sarmadins.irفعالجعفر افخمی
   17سجاد پورشامیآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6777مسئول مرکز: سجاد پورشامیتلفن همراه: 09143087087پست الکترونیک: Agt6777@sarmadins.irفعالسجاد پورشامی
   18حبیبه پور محمدآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6794مسئول مرکز: حبیبه پور محمدتلفن همراه: 09357132023پست الکترونیک: Agt6794@sarmadins.irفعالحبیبه پور محمد
   19زینب امیریآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6809مسئول مرکز: زینب امیریتلفن همراه: 09108403381پست الکترونیک: Agt6809@sarmadins.irفعالزینب امیری
   20صالح جدیدی سرایآذربایجان شرقی / تبریزکد مرکز: 6862مسئول مرکز: صالح جدیدی سرایآدرس: آذربایجان شرقی ،تبریز ،خیابان عباسی ،کوچه ناصری، پلاک 26کد پستی: 5155663797تلفن: 36557063 - 041تلفن همراه: 09149278783پست الکترونیک: Agt6862@sarmadins.irفعالصالح جدیدی سرای
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان