•  
   
 
  • شوراها، کارگروه ها، کمیته ها

   کمیته پیگیری وصول مطالبات معوق

   اعضا:

   • جناب آقای مجید سیل سپور،دبیر کمیته
   • جناب آقای محمد کیانی، عضو کمیته
   • جناب آقای حامد عابدینی، عضو کمیته
   • جناب آقای احمد اشرف پور، عضو کمیته
   • جناب آقای حمیدرضا کتیرائی، عضو کمیته

   وظایف:


   شورای راه کارهای نوین

   اعضا:

   • جناب آقای حامد عابدینی، دبیر شورا
   • جناب آقای حسین نظریان،عضو شورا
   • جناب آقای آرش نورقربانی،عضو شورا
   • جناب آقای مجید رسولی دیسفانی، عضو شورا
   • جناب آقای دکتر نصیری، عضور شورا

   وظایف:


   شورای تبلیغات

   اعضا:

   • جناب آقای دکتر کاظمی دینان،رئیس شورای تبلیغات
   • جناب آقای رامتین حامی فرد، دبیر شورای تبلیغات
   • جناب آقای احمدرضا رضائی تهرانی
   • جناب آقای حسین نظریان
   • جناب آقای بهراد گروه ای
   • جناب آقای صادق عرب لو
   • جناب آقای شهاب طباطبائی
   • جناب آقای امیر لعلی

   وظایف:

   • تهیه برنامه اطلاع رسانی و تبلیغات شرکت در هر سال بنا به اهداف و برنامه های شرکت های در بازاریابی وفروش و سایر بخش های مربوط
   • اظهارنظر و نهایی سازی سرفصل های برنامه تبلیغاتی و روابط عمومی پیشنهادی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات در هر سال
   • اظهارنظر و نهایی سازی بودجه پیشنهادی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات هر سال تا پایان بهمن ماه سال قبل
   • تعیین حدود اختیارات مدیر برای اجرای برنامه های روابط عمومی و تبلیغات در هر سر فصل
   • نظارت بر اجرای برنامه های روابط عمومی و تبلیغات
   • بررسی و اظهار نظر پیشنهادات مدیریت روابط عمومی و تبلیغات در موارد خاص، خارج از حدود اختیارات مدیر

   کمیته ساختمان

   اعضا:

   • جناب آقای سید روح اله علیپور یزدی،رئیس کمیته
   • جناب آقای حسین نظریان دبیر کمیته
   • جناب آقای حمیدرضا کتیرائی، عضو کمیته

   وظایف:   هیات عامل

   اعضا:

   • جناب آقای دکتر مجتبی کاتب
   • جناب آقای فرزین کریمی
   • جناب آقای سید روح الله علیپور یزدی
   • جناب آقای مهدی مهدوی
   • جناب آقای مجید حبیبی، دبیرشورا
   • جناب آقای اکبر رواقی

   وظایف:

   • بررسی فعالیتها و برنامه های جاری شرکت

   کمیته انتصابات

   اعضا:

   • جناب آقای دکتر مجتبی کاتب
   • جناب آقای فرزین کریمی
   • جناب آقای سید روح‌اله علیپور یزدی

   وظایف:

   • بررسی و ارزشیابی مشاغل و شاغلین براساس ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل
   • بررسی و اعلام نظر در خصوص سوابق تجربی مربوط ، مشابه و غیرمربوط
   • بررسی و انطباق پست های سازمانی با مشاغل
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص انتصاب و ارتقاء کارمندان با توجه به ضوابط این دستورالعمل
   • بررسی و اعلام نظر در زمینه دوره های آموزشی، کارآموزی یا محتوای دوره ها از نظر انطباق با طرح طبقه بندی مشاغل
   • ارزیابی و تعیین امتیازات دوره های کارآموزی و آموزشی مربوط
   • بررسی و پیشنهاد اصلاحات لازم در طرح طبقه بندی مشاغل و آئین نامه اداری و استخدامی
   • هم‌ترازی سایر عناوین مدیریت و سرپرستی با عناوین جدول مشاغل مدیریت و سرپرستی

   شورای فنی و مشاوران

   اعضا:

   • جناب آقای فرزین کریمی، رئیس شورای فنی
   • سرکار خانم الهام جلوی دبیر شورای فنی
   • جناب آقای غلامعلی ثبات، عضو فنی شورا
   • جناب آقای حمیدرضا منصوری، عضو حقوقی شورا
   • جناب آقای علی رستمی
   • جناب آقای فرامز خجیر
   • جناب آقای مجید حبیبی
   • جناب آقای اکبر رواقی
   • جناب آقای حمید بایگان
   • جناب آقای حسین قربانی
   • سرکارخانم مرجان امیرانی

   وظایف:

   • بررسی و اظهار نظر در خصوص دستورالعملها و روشهای اجرایی فعالیت های بیمه ای شرکت اعم از موارد صدور و یا خسارت.
   • بررسی و تصویب موارد خاص از جمله انعقاد قرارداد، اعلام نرخ و شرایط، صدور بیمه نامه و شرایط خصوصی بیمه نامه ها و پرداخت خسارت و یا سایر اموری که در زمره عملیات بیمه ای شرکت قرار میگرد.
   • تعیین روشهای اجرایی در مواردی که در مصوبات شورای عالی بیمه، مقررات و دستورالعملهای جاری بیمه مرکزی پیش بینی نشده و یا نیازمند تفسیر و رفع ابهام باشد.
   • بررسی و تصویب طرح های نوین بیمه ای برای پیشنهاد به مراجع ذیربط که از طرف مدیریتهای فنی و یا بعضاً توسط شورا تهیه میشود.
   • بررسی و تعیین حدود اختیارات هر یک از عوامل اجرایی و فنی در خصوص عقد قرارداد، صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت و پیشنهاد
   • جهت تصویب مقامات صلاحیتدار.
   • تطبیق و همسوسازی آیین نامه ها و روشهای اجرایی شرکت با روند ملی و بین المللی صنعت بیمه.
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص ضوابط عقد قرارداد با موسسات تشخیصی و درمانی که از طرف مدیریت ذیربط پیشنهاد میگردد.
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص ضوابط و فرایند اجرایی انتخاب پزشکان و کارشناسان معتمد در رشته های مختلف بیمه ای.
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص برنامه ها و قراردادهای اتکایی شرکت که از طرف مدیریت مربوطه تهیه و پیشنهاد گردیده است جهت
   • تصویب مدیریت عامل.
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد ارجاعی از طرف مدیر عامل و یا معاون فنی شرکت.

   کمیسیون معاملات

   اعضا:

   • جناب آقای دکتر مجتبی کاتب، رئیس کمیسیون
   • جناب آقای سید روح الله علیپور یزدی
   • جناب آقای مهدی مهدوی، نماینده مدیرعامل در کمیسیون معاملات
   • جناب آقای حسین نظریان، دبیر کمیسیون
   • جناب آقای محمد کیانی، عضوکمیسیون

   وظایف:

   • تعیین نحوه انجام معامله از قبیل استعلام، مناقصه عمومی، مناقصه محدود، مزایده عمومی، مزایده محدود و یا مذاکره در مواردی که آیین نامه مقررات خاصی را معین نکرده است.
   • منظور تعداد دفعات و نحوه انتشار آگهی و یا ارسال
   • تأیید کفایت اسناد مناقصه و یا مزایده که از طرف واحد مربوطه تهیه شده است، به
   • نامه و تشخیص ضرورت حضور یا عدم حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه قرائت پشنهادها. دعوت بررسی و تایید نرخ عادلانه یا پایه.
   • تعیین نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه و یا مزایده.
   • ارزیابی شکلی و مالی درخصوص پیشنهادهای ارائه شده و اعلام تصمیم در مورد آنها.
   • ارزیابی فنی، بازرگانی و بررسی صلاحیت مناقصه گران / مزایده گران و در صورت لزوم ارجاع آن به کمیته فنی - بازرگانی.
   • تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط مندرج در این آیین نامه.
   • بندی انجام مناقصه / مزایده و پایش برنامه زمانی انجام آنها.
   • تهیه و تنظیم جدول زمان
   • تصمیم گیری درخصوص تجدید یا لغو مناقصه / مزایده طبق شرایط مندرج در این آیین نامه.
   • پیشنهاد امضاء کنندگان قراردادهایی که به تائید کمیسیون معاملات رسیده باشد.

   کمیته تطبیق مقررات

   اعضا:

   1. جناب آقای محمد حسینی کنارویی، رئیس کمیته
   2. جناب آقای مهدی مهدوی، دبیر کمیته
   3. جناب آقای وحید اقبالی، عضو کمیته
   4. جناب آقای حامد عابدینی، عضو کمیته
   5. جناب آقای حمیدرضا منصوری،عضوکمیته

   کمیته جبران خدمات کارکنان

   اعضا :

   • جناب آقای سید روح اله علیپور یزدی،رئیس کمیته
   • جناب آقای پژمان نریمانی، دبیر کمیته
   • جناب آقای مهدی مهدوی
   • جناب آقای علی جوانمردی وزیری
   • جناب آقای مهدی امینیان
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان