•  
   
 
  • شوراها،کارگروه ها وکمیته ها

   شورای عالی مدیران

   اعضا:

   • جناب آقای مجتبی کاتب، عضو شورا
   • جناب آقای پرویز مقدسی،عضورشورا
   • جناب آقای مهدی مهدوی، عضو شورا
   • جناب آقای مجید حبیبی، عضو شورا
   • جناب آقای محمدرضا مجدرضائی،عضو شورا
   • جناب اقای پژمان نریمانی،دبیر و عضو شورا


   شورای بازاریابی

   اعضا:

   • جناب آقای مجتبی کاتب، عضو شورا
   • جناب آقای مهدی مهدوی، عضو شورا
   • جناب آقای مجید حبیبی، عضو شورا
   • جناب آقای پژمان نریمانی،عضو شورا
   • جناب آقای حسن آقائی عطا، دبیر شورا

   وظایف:


   کمیته نوآوری و راه کارهای نوین

   اعضا:

   • جناب آقای دکتر مجتبی کاتب ،رئیس کمیته
   • جناب آقای مهدی مهدوی،عضو کمیته
   • جناب آقای مجید حبیبی، عضو کمیته
   • جناب آقای جابر توان، عضوکمیته
   • جناب آقای حسین نظریان،عضو کمیته
   • جناب آقای حسن آقائی عطا، دبیر و عضو کمیته


   شورای تبلیغات

   اعضا:

   • جناب آقای کاظمی ،رئیس شورای تبلیغات
   • جناب آقای احمدرضا رضائی تهرانی
   • جناب آقای حسین نظریان
   • جناب آقای بهراد گروه ای
   • جناب آقای حسن آقائی عطا
   • جناب آقای حمیدرضا کتیرائی
   • جناب آقای صادق عرب لو
   • جناب آقای شهاب طباطبائی
   • جناب آقای امیر لعلی

   وظایف:

   • تهیه برنامه اطلاع رسانی و تبلیغات شرکت در هر سال بنا به اهداف و برنامه های شرکت های در بازاریابی وفروش و سایر بخش های مربوط
   • اظهارنظر و نهایی سازی سرفصل های برنامه تبلیغاتی و روابط عمومی پیشنهادی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات در هر سال
   • اظهارنظر و نهایی سازی بودجه پیشنهادی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات هر سال تا پایان بهمن ماه سال قبل
   • تعیین حدود اختیارات مدیر برای اجرای برنامه های روابط عمومی و تبلیغات در هر سر فصل
   • نظارت بر اجرای برنامه های روابط عمومی و تبلیغات
   • بررسی و اظهار نظر پیشنهادات مدیریت روابط عمومی و تبلیغات در موارد خاص، خارج از حدود اختیارات مدیر

   کمیته پیگیری وصول مطالبات معوق

   اعضا:

   • جناب آقای مهدی مهدوی،رئیس کمیته
   • جناب آقای محمدرضا مجد رضایی، دبیر کمیته
   • جناب آقای پژمان نریمانی، عضو کمیته
   • جناب آقای مجید حبیبی، عضو کمیته
   • جناب آقای جابر توان، عضو کمیته

   وظایف:


   کمیته جذب، استخدام و ارتقا شغلی نیروی انسانی

   اعضا:

   • جناب آقای مجتبی کاتب، عضو کمیته
   • جناب آقای مهدی مهدوی، عضو کمیته
   • جناب آقای پژمان نریمانی، عضو کمیته
   • جناب آقای حمیدرضا کتیرائی، عضو کمیته
   • جناب آقای حسن طاهری، عضو کمیته

   وظایف:


   کمیته انضباطی کارکنان

   اعضا:

   1. جناب آقای پرویز مقدسی،رئیس کمیته
   2. جناب آقای پژمان نریمانی،دبیر و عضو کمیته
   3. جناب آقای حسن طاهری،عضو کمیته
   4. جناب آقای امید طلیمی،عضو کمیته
   5. جناب آقای علی غلامعلی مجدآبادی ،نماینده کارکنان و عضو کمیته

   کمیته انضباطی نمایندگان

   اعضا:

   1. جناب آقای مجید حبیبی،عضو کمیته
   2. جناب آقای حمیدرضا کتیرائی،عضو کمیته
   3. جناب آقای امید طلیمی،عضو کمیته
   4. جناب آقای محمدرضا مجدرضائی، عضو کمیته

   کمیته ساختمان

   اعضا:

   • جناب آقای اکبر عباسی ملکی، رئیس کمیته
   • جناب آقای حسین نظریان دبیر کمیته
   • جناب اقای سید محمد یمنی، عضو کمیته
   • جناب آقای احمد اشرف پور،عضو کمیته
   • جناب آقای حمیدرضا کتیرائی، عضو کمیته
   • جناب آقای پژمان نریمانی، عضو کمیته
   • جناب آقای امید طلیمی، عضو کمیته

   وظایف:   کمیته انتصابات

   اعضا:

   • جناب آقای مجتبی کاتب،رئیس کمیته
   • جناب آقای حسن طاهری،عضو کمیته
   • جناب آقای مهدی مهدوی، دبیر کمیته
   • جناب آقای پرویزمقدسی،عضو کمیته

   وظایف:

   • بررسی و ارزشیابی مشاغل و شاغلین براساس ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل
   • بررسی و اعلام نظر در خصوص سوابق تجربی مربوط ، مشابه و غیرمربوط
   • بررسی و انطباق پست های سازمانی با مشاغل
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص انتصاب و ارتقاء کارمندان با توجه به ضوابط این دستورالعمل
   • بررسی و اعلام نظر در زمینه دوره های آموزشی، کارآموزی یا محتوای دوره ها از نظر انطباق با طرح طبقه بندی مشاغل
   • ارزیابی و تعیین امتیازات دوره های کارآموزی و آموزشی مربوط
   • بررسی و پیشنهاد اصلاحات لازم در طرح طبقه بندی مشاغل و آئین نامه اداری و استخدامی
   • هم‌ترازی سایر عناوین مدیریت و سرپرستی با عناوین جدول مشاغل مدیریت و سرپرستی
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان