•  
   
 
  • شوراها،کارگروه ها وکمیته ها

   شورای بازاریابی

   اعضا:

   • جناب آقای مجتبی کاتب، عضو شورا
   • جناب آقای مهدی مهدوی، عضو شورا
   • جناب آقای مجید حبیبی، عضو شورا
   • جناب آقای امید معظمی گودرزی، عضو شورا
   • جناب آقای حسن آقائی عطا، دبیر شورا

   وظایف:


   شورای تبلیغات

   اعضا:

   • جناب آقای دکتر کاظمی دینان،رئیس شورای تبلیغات
   • جناب آقای احمدرضا رضائی تهرانی
   • جناب آقای حسین نظریان
   • جناب آقای بهراد گروه ای
   • جناب آقای صادق عرب لو
   • جناب آقای شهاب طباطبائی
   • جناب آقای امیر لعلی

   وظایف:

   • تهیه برنامه اطلاع رسانی و تبلیغات شرکت در هر سال بنا به اهداف و برنامه های شرکت های در بازاریابی وفروش و سایر بخش های مربوط
   • اظهارنظر و نهایی سازی سرفصل های برنامه تبلیغاتی و روابط عمومی پیشنهادی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات در هر سال
   • اظهارنظر و نهایی سازی بودجه پیشنهادی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات هر سال تا پایان بهمن ماه سال قبل
   • تعیین حدود اختیارات مدیر برای اجرای برنامه های روابط عمومی و تبلیغات در هر سر فصل
   • نظارت بر اجرای برنامه های روابط عمومی و تبلیغات
   • بررسی و اظهار نظر پیشنهادات مدیریت روابط عمومی و تبلیغات در موارد خاص، خارج از حدود اختیارات مدیر

   کمیته پیگیری وصول مطالبات معوق

   اعضا:

   • جناب آقای احمد اشرف پور،رئیس کمیته
   • جناب آقای سعید دروکی، دبیر کمیته
   • جناب آقای امید معظمی گودرزی، عضو کمیته
   • جناب آقای حمیدرضا کتیرائی، عضو کمیته

   وظایف:


   کمیته جذب، استخدام و ارتقا شغلی نیروی انسانی

   اعضا:

   • جناب آقای مجتبی کاتب، عضو کمیته
   • جناب آقای مهدی مهدوی، عضو کمیته
   • جناب آقای پژمان نریمانی، عضو کمیته
   • جناب آقای حمیدرضا کتیرائی، عضو کمیته
   • جناب آقای حسن طاهری، عضو کمیته

   وظایف:


   کمیته ساختمان

   اعضا:

   • جناب آقای حسین نظریان رئیس کمیته
   • جناب آقای سید روح اله علیپور یزدی،عضو کمیته
   • جناب آقای حمیدرضا کتیرائی، عضو کمیته
   • جناب آقای پژمان نریمانی، عضو کمیته
   • جناب آقای امید طلیمی، عضو کمیته

   وظایف:   کمیته انتصابات

   اعضا:

   • جناب آقای مجتبی کاتب
   • جناب آقای مهدی مهدوی
   • جناب آقای پرویزمقدسی
   • جناب آقای حسن طاهری
   • جناب آقای سید روح‌اله علیپور یزدی

   وظایف:

   • بررسی و ارزشیابی مشاغل و شاغلین براساس ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل
   • بررسی و اعلام نظر در خصوص سوابق تجربی مربوط ، مشابه و غیرمربوط
   • بررسی و انطباق پست های سازمانی با مشاغل
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص انتصاب و ارتقاء کارمندان با توجه به ضوابط این دستورالعمل
   • بررسی و اعلام نظر در زمینه دوره های آموزشی، کارآموزی یا محتوای دوره ها از نظر انطباق با طرح طبقه بندی مشاغل
   • ارزیابی و تعیین امتیازات دوره های کارآموزی و آموزشی مربوط
   • بررسی و پیشنهاد اصلاحات لازم در طرح طبقه بندی مشاغل و آئین نامه اداری و استخدامی
   • هم‌ترازی سایر عناوین مدیریت و سرپرستی با عناوین جدول مشاغل مدیریت و سرپرستی

   شورای فنی و مشاوران

   اعضا:


   • سرکار خانم جلوی دبیرشورا
   • جناب آقای حبیبی، عضو شورا
   • جناب آقای رواقی اردبیلی، عضو شورا
   • جناب آقای ثبات، عضو شورا
   • جناب آقای طلیمی، عضو شورا
   • جناب آقای شارقی، عضو شورا
   • جناب آقای خجیر، عضو شورا

   وظایف:

   • بررسی و اظهار نظر در خصوص دستورالعملها و روشهای اجرایی فعالیت های بیمه ای شرکت اعم از موارد صدور و یا خسارت.
   • بررسی و تصویب موارد خاص از جمله انعقاد قرارداد، اعلام نرخ و شرایط، صدور بیمه نامه و شرایط خصوصی بیمه نامه ها و پرداخت خسارت و یا سایر اموری که در زمره عملیات بیمه ای شرکت قرار میگرد.
   • تعیین روشهای اجرایی در مواردی که در مصوبات شورای عالی بیمه، مقررات و دستورالعملهای جاری بیمه مرکزی پیش بینی نشده و یا نیازمند تفسیر و رفع ابهام باشد.
   • بررسی و تصویب طرح های نوین بیمه ای برای پیشنهاد به مراجع ذیربط که از طرف مدیریتهای فنی و یا بعضاً توسط شورا تهیه میشود.
   • بررسی و تعیین حدود اختیارات هر یک از عوامل اجرایی و فنی در خصوص عقد قرارداد، صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت و پیشنهاد
   • جهت تصویب مقامات صلاحیتدار.
   • تطبیق و همسوسازی آیین نامه ها و روشهای اجرایی شرکت با روند ملی و بین المللی صنعت بیمه.
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص ضوابط عقد قرارداد با موسسات تشخیصی و درمانی که از طرف مدیریت ذیربط پیشنهاد میگردد.
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص ضوابط و فرایند اجرایی انتخاب پزشکان و کارشناسان معتمد در رشته های مختلف بیمه ای.
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص برنامه ها و قراردادهای اتکایی شرکت که از طرف مدیریت مربوطه تهیه و پیشنهاد گردیده است جهت
   • تصویب مدیریت عامل.
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد ارجاعی از طرف مدیر عامل و یا معاون فنی شرکت.

   کمیسیون معاملات

   اعضا:

   • جناب آقای دکتر مجتبی کاتب، رئیس کمیسیون
   • جناب آقای حسین نظریان، دبیر کمیسیون
   • جناب آقای سید روح الله علیپور یزدی، عضوکمیسیون
   • جناب آقای مهدی مهدوی، عضوکمیسیون
   • جناب آقای محمد کیانی، عضوکمیسیون
   • جناب آقای احمد اشرف پور،عضو کمیسیون
   • جناب آقای حسن طاهری، نماینده مدیر عامل در کمیسیون
   • جناب آقای پژمان نریمانی، نماینده مدیر عامل در کمیسیون

   وظایف:

   • تعیین نحوه انجام معامله از قبیل استعلام، مناقصه عمومی، مناقصه محدود، مزایده عمومی، مزایده محدود و یا مذاکره در مواردی که آیین نامه مقررات خاصی را معین نکرده است.
   • منظور تعداد دفعات و نحوه انتشار آگهی و یا ارسال
   • تأیید کفایت اسناد مناقصه و یا مزایده که از طرف واحد مربوطه تهیه شده است، به
   • نامه و تشخیص ضرورت حضور یا عدم حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه قرائت پشنهادها. دعوت بررسی و تایید نرخ عادلانه یا پایه.
   • تعیین نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه و یا مزایده.
   • ارزیابی شکلی و مالی درخصوص پیشنهادهای ارائه شده و اعلام تصمیم در مورد آنها.
   • ارزیابی فنی، بازرگانی و بررسی صلاحیت مناقصه گران / مزایده گران و در صورت لزوم ارجاع آن به کمیته فنی - بازرگانی.
   • تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط مندرج در این آیین نامه.
   • بندی انجام مناقصه / مزایده و پایش برنامه زمانی انجام آنها.
   • تهیه و تنظیم جدول زمان
   • تصمیم گیری درخصوص تجدید یا لغو مناقصه / مزایده طبق شرایط مندرج در این آیین نامه.
   • پیشنهاد امضاء کنندگان قراردادهایی که به تائید کمیسیون معاملات رسیده باشد.

   کمیته تطبیق مقررات

   اعضا:

   1. جناب آقای محمد حسینی کنارویی، رئیس کمیته
   2. جناب آقای جابرتوان، دبیر کمیته
   3. جناب آقای مهدی مهدوی، عضو کمیته
   4. جناب آقای احمد اشرف پور، عضوکمیته
   5. جناب آقای امید طلیمی، عضو کمیته

   کمیته جبران خدمات کارکنان

   اعضا :

   • جناب آقای سید روح اله علیپور یزدی،رئیس کمیته
   • جناب آقای پژمان نریمانی، دبیر کمیته
   • جناب آقای مهدی مهدوی، عضو کمیته
   • جناب آقای علی جوانمردی وزیری، عضو کمیته
   • جناب آقای مهدی امینیان، عضو کمیته
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان