•  
   
 
  • شوراها،کارگروه ها وکمیته ها

   شورای عالی مدیران

   اعضا:

   • جناب آقای مجتبی کاتب، عضو شورا
   • جناب آقای پرویز مقدسی،عضورشورا
   • جناب آقای مهدی مهدوی، عضو شورا
   • جناب آقای مجید حبیبی، عضو شورا
   • جناب آقای محمدرضا مجدرضائی،عضو شورا
   • جناب آقای امید معظمی گودرزی، عضو شورا
   • جناب اقای پژمان نریمانی،دبیر و عضو شورا


   شورای بازاریابی

   اعضا:

   • جناب آقای مجتبی کاتب، عضو شورا
   • جناب آقای مهدی مهدوی، عضو شورا
   • جناب آقای مجید حبیبی، عضو شورا
   • جناب آقای امید معظمی گودرزی، عضو شورا
   • جناب آقای حسن آقائی عطا، دبیر شورا

   وظایف:


   شورای تبلیغات

   اعضا:

   • جناب آقای کاظمی ،رئیس شورای تبلیغات
   • جناب آقای احمدرضا رضائی تهرانی
   • جناب آقای حسین نظریان
   • جناب آقای بهراد گروه ای
   • جناب آقای صادق عرب لو
   • جناب آقای شهاب طباطبائی
   • جناب آقای امیر لعلی

   وظایف:

   • تهیه برنامه اطلاع رسانی و تبلیغات شرکت در هر سال بنا به اهداف و برنامه های شرکت های در بازاریابی وفروش و سایر بخش های مربوط
   • اظهارنظر و نهایی سازی سرفصل های برنامه تبلیغاتی و روابط عمومی پیشنهادی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات در هر سال
   • اظهارنظر و نهایی سازی بودجه پیشنهادی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات هر سال تا پایان بهمن ماه سال قبل
   • تعیین حدود اختیارات مدیر برای اجرای برنامه های روابط عمومی و تبلیغات در هر سر فصل
   • نظارت بر اجرای برنامه های روابط عمومی و تبلیغات
   • بررسی و اظهار نظر پیشنهادات مدیریت روابط عمومی و تبلیغات در موارد خاص، خارج از حدود اختیارات مدیر

   کمیته پیگیری وصول مطالبات معوق

   اعضا:

   • جناب آقای احمد اشرف پور،رئیس کمیته
   • جناب آقای سعید دروکی، دبیر کمیته
   • جناب آقای امید معظمی گودرزی، عضو کمیته
   • جناب آقای حمیدرضا کتیرائی، عضو کمیته

   وظایف:


   کمیته جذب، استخدام و ارتقا شغلی نیروی انسانی

   اعضا:

   • جناب آقای مجتبی کاتب، عضو کمیته
   • جناب آقای مهدی مهدوی، عضو کمیته
   • جناب آقای پژمان نریمانی، عضو کمیته
   • جناب آقای حمیدرضا کتیرائی، عضو کمیته
   • جناب آقای حسن طاهری، عضو کمیته

   وظایف:


   کمیته انضباطی کارکنان

   اعضا:

   1. جناب آقای پرویز مقدسی،رئیس کمیته
   2. جناب آقای پژمان نریمانی،دبیر و عضو کمیته
   3. جناب آقای حسن طاهری،عضو کمیته
   4. جناب آقای امید طلیمی،عضو کمیته
   5. جناب آقای علی غلامعلی مجدآبادی ،نماینده کارکنان و عضو کمیته

   کمیته انضباطی نمایندگان

   اعضا:

   1. جناب آقای مجید حبیبی،عضو کمیته
   2. جناب آقای حمیدرضا کتیرائی،عضو کمیته
   3. جناب آقای امید طلیمی،عضو کمیته
   4. جناب آقای محمدرضا مجدرضائی، عضو کمیته

   کمیته ساختمان

   اعضا:

   • جناب آقای حسین نظریان رئیس کمیته
   • جناب آقای احمد اشرف پور،عضو کمیته
   • جناب آقای حمیدرضا کتیرائی، عضو کمیته
   • جناب آقای پژمان نریمانی، عضو کمیته
   • جناب آقای امید طلیمی، عضو کمیته

   وظایف:   کمیته انتصابات

   اعضا:

   • جناب آقای مجتبی کاتب،رئیس کمیته
   • جناب آقای حسن طاهری،عضو کمیته
   • جناب آقای مهدی مهدوی، دبیر کمیته
   • جناب آقای پرویزمقدسی،عضو کمیته

   وظایف:

   • بررسی و ارزشیابی مشاغل و شاغلین براساس ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل
   • بررسی و اعلام نظر در خصوص سوابق تجربی مربوط ، مشابه و غیرمربوط
   • بررسی و انطباق پست های سازمانی با مشاغل
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص انتصاب و ارتقاء کارمندان با توجه به ضوابط این دستورالعمل
   • بررسی و اعلام نظر در زمینه دوره های آموزشی، کارآموزی یا محتوای دوره ها از نظر انطباق با طرح طبقه بندی مشاغل
   • ارزیابی و تعیین امتیازات دوره های کارآموزی و آموزشی مربوط
   • بررسی و پیشنهاد اصلاحات لازم در طرح طبقه بندی مشاغل و آئین نامه اداری و استخدامی
   • هم‌ترازی سایر عناوین مدیریت و سرپرستی با عناوین جدول مشاغل مدیریت و سرپرستی

   شورای فنی و مشاوران

   اعضا:


   • سرکار خانم جلوی دبیرشورا
   • جناب آقای حبیبی، عضو شورا
   • جناب آقای ثبات، عضو شورا
   • جناب آقای طلیمی، عضو شورا
   • جناب آقای شارقی، عضو شورا
   • جناب آقای خجیر، عضو شورا

   وظایف:

   • بررسی و اظهار نظر در خصوص دستورالعملها و روشهای اجرایی فعالیت های بیمه ای شرکت اعم از موارد صدور و یا خسارت.
   • بررسی و تصویب موارد خاص از جمله انعقاد قرارداد، اعلام نرخ و شرایط، صدور بیمه نامه و شرایط خصوصی بیمه نامه ها و پرداخت خسارت و یا سایر اموری که در زمره عملیات بیمه ای شرکت قرار میگرد.
   • تعیین روشهای اجرایی در مواردی که در مصوبات شورای عالی بیمه، مقررات و دستورالعملهای جاری بیمه مرکزی پیش بینی نشده و یا نیازمند تفسیر و رفع ابهام باشد.
   • بررسی و تصویب طرح های نوین بیمه ای برای پیشنهاد به مراجع ذیربط که از طرف مدیریتهای فنی و یا بعضاً توسط شورا تهیه میشود.
   • بررسی و تعیین حدود اختیارات هر یک از عوامل اجرایی و فنی در خصوص عقد قرارداد، صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت و پیشنهاد
   • جهت تصویب مقامات صلاحیتدار.
   • تطبیق و همسوسازی آیین نامه ها و روشهای اجرایی شرکت با روند ملی و بین المللی صنعت بیمه.
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص ضوابط عقد قرارداد با موسسات تشخیصی و درمانی که از طرف مدیریت ذیربط پیشنهاد میگردد.
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص ضوابط و فرایند اجرایی انتخاب پزشکان و کارشناسان معتمد در رشته های مختلف بیمه ای.
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص برنامه ها و قراردادهای اتکایی شرکت که از طرف مدیریت مربوطه تهیه و پیشنهاد گردیده است جهت
   • تصویب مدیریت عامل.
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد ارجاعی از طرف مدیر عامل و یا معاون فنی شرکت.

پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به شرکت بیمه سرمد می باشد.
مجری : پورتال سامان